Contributions

Student Jiajun Fan Chengxiao Luo Tianxiang Li Zixuan Liu Tong Wu Minzhi Xie
Contributions 24% 15% 16% 16% 14.5% 14.5%